Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
การออกฝึกงานในสถานประกอบการสาขาการจัดการโลจิสติกส์
Back
09 มีนาคม 2561


การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการณ์ ถือได้ว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ เกิดทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนนำความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้เกิดเป็นประสบการณ์ความรู้ ในสถานประกอบการ และเป็นความสำเร็จในการศึกษาเป็นอีกช่องทาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นแรก ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ได้รับการฝึกงาน ดังนี้
-่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- บริษัทพาแนลฟิน่าเวิร์ด ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
- ครัวการบินไทย
- บริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอดวานซ์ มารีนโลจิสติกส์ จำกัด (AML) 
- บริษัทHDL
ฯลฯ