General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคลังข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันศุกร์ที่27 เมษายน 2561
Back
11 พฤษภาคม 2561


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคลังข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันศุกร์ที่27 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น8