General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนและปรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561
Back
24 เมษายน 2561


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนและปรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561