General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
ประชุมประธานผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปี2559 ครั้งที่ 2/2561
Back
20 เมษายน 2561


ประชุมประธานผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปี2559 ครั้งที่ 2/2561 
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา13.00 น.
ณ ห้องประชุมพินิตประชานาถ 1 ชั้น 1