General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
E-learning

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
4 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
5 0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
6 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
7 0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
8 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
9 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
10 0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์