General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
หน้าหลัก
แสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลทั่วไป

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Mike
(รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
Mike
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ2565
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike