General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป

ช่องทางเข้าชั้นเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564

ช่องทางเข้าชั้นเรียน ​

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Mike
(รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
Mike
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2562
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike