College of Teacher Education College of Teacher Education
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหาร/ประธานสาขาพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
แบบคำร้อง ป.โท
29 กันยายน 2563

1. บว11ก_ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. บว11ข_ขออนุมัติหัวข้อค้นคว้าอิสระ
3. บว12ก_ขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
4. บว12ข_ขออนุมัติสอบเค้าโครงค้นคว้าอิสระ
5. บว13ก_รายงานผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
6. บว13ข_รายงานผลสอบเค้าโครงค้นคว้าอิสระ
7. บว14ก_ผลการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์
8. บว14ข_ผลการแก้ไขเค้าโครงค้นคว้าอิสระ
9. บว15ก_ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์
10. บว15ข_ขออนุมัติสอบค้นคว้าอิสระ
11. บว16ก_รายงานผลสอบวิทยานิพนธ์
12. บว16ข_รายงานผลสอบค้นคว้าอิสระ
13. บว17-1_คำร้องขอหน้าอนุมัติ
14. บว17ก_ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
15. บว17ข_ส่งตรวจรูปแบบค้นคว้าอิสระ
16. บว18_เสนอเล่มสมบูรณ์ 
17. บว19_ขออนุญาตนำเสนอผลงาน
18. บว20-2_ขออนุมัติจบ ป.โท
19. บว20-3_ขออนุมัติจบ ป.วิชาชีพครู
20. บว21_ขอสอบ Eng
21. บว22_ขอสอบ Com
22. บว23_ขอสอบ รายวิชาพื้นฐาน
23. บว24_ขอสอบ ประมวลความรู้
24. บว26-1_โอนรายวิชา
25. บว26-2_(รายละเอียดการโอน)
26. บว30_ขอยกเว้น Eng
27. บว30-2_ขอยกเว้น Com
28. บว30-3_ขอยกเว้น พื้นฐานทางการศึกษา
29. บว33_ขอเรียนร่วม
30. บว31 ขอเพิ่ม-ลดรายวิชา
31. บว34_ขอลงทะเบียนล่าช้า
32. บว35_ขอลงทะเบียนและคืนสภาพ
33. บว36_ลาพักการศึกษา
34. บว39_ขยายเวลาตรวจรูปแบบ
35. บว40_ขยายเวลาการศึกษา
36. บว41_ลาออก
37. บว42_คำร้องขอใบรับรองฯ ฉบับภาษาไทย
38. บว43_คำร้องขอใบรับรองฯ ฉบับ Eng
39. บว44_คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
40. บว50_บันทึกคำร้องเปล่า
41. บว50-1_ขอยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมพระนครธรรม
42. บว52_ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ วพ
43. บว53_ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ ค้นคว้า
slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88